Informatica Opleidingen

Algemene voorwaarden

1. Totstandkoming van de opdracht
De opdracht wordt aanvaard indien de offerte volledig is geaccepteerd en er overeenstemming bestaat over de inhoud en uitvoeringscondities, dan wel indien er onvoorwaardelijk is ingeschreven op het inschrijfformulier. Bij totstandkoming van een opdracht geeft opdrachtgever of deelnemer te kennen deze voorwaarden te accepteren.

2. Annulering en vervanging
Bij totstandkoming van de opdracht geldt een bedenktermijn van 14 werkdagen waarbinnen de opdracht kosteloos kan worden geannuleerd. Daarna is kosteloze annulering van de opdracht ook nog mogelijk tot 7 werkdagen voor aanvang van de cursus. Bij annulering tussen 1 en 7 werkdagen voor aanvang van de cursus is 50% van het bedrag verschuldigd. Bij annulering na aanvang van de cursus is het volledige bedrag verschuldigd. Bij verhindering of ziekte van de deelnemer kan kosteloos een plaatsvervanger worden gestuurd, mits deze over voldoende voorkennis voor de betreffende cursus beschikt.

3. Doorgang cursus
De cursusplanning is gebaseerd op een minimum aantal deelnemers van drie. Onvoorziene omstandigheden als ziekte daargelaten, streeft CVA Informatica Opleidingen ernaar om een geplande cursus altijd te laten doorgaan. Bij een cursus met minder dan drie deelnemers wordt contact opgenomen met de opdrachtgever of deelnemer(s) om in onderling overleg een passende oplossing te vinden. Hierbij wordt geprobeerd de cursus tóch door te laten gaan aan de hand van de volgende criteria:

  1. De cursus gaat op dezelfde data door in een andere cursusplaats, mits dit acceptabel is voor de deelnemer.
  2. De cursus wordt in overleg met de deelnemer doorgeschoven naar een volgende cursus in dezelfde cursusplaats, deze moet dan op de geplande data ook daadwerkelijk doorgaan.
  3. De cursus wordt in overleg met de deelnemer ingekort en gaat alsnog door op een van de geplande data op de geplande cursuslocatie.

Als door onvoorziene omstandigheden een cursus tóch moet worden geannuleerd, aanvaardt CVA Informatica Opleidingen geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade die voortvloeit uit deze annulering. Het reeds betaalde bedrag zal binnen 7 werkdagen na annulering worden teruggestort.

4. Honorering
Als honorarium geldt hetgeen tussen partijen bij het sluiten van de overeenkomst is afgesproken. Genoemde bedragen zijn gebaseerd op standaardwerkzaamheden voor een opdracht. Overige en extra werkzaamheden worden in rekening gebracht volgens het daarvoor geldende tarief. Alle genoemde bedragen zijn exclusief eventuele reis- en verblijfkosten. Voor reiskosten wordt € 0,30 per kilometer in rekening gebracht; verblijfskosten worden apart doorbelast. Alle bedragen zijn vrijgesteld van BTW.

5. Betalingscondities
De factuur van de cursus wordt verstuurd bij aanvang van de cursus. De uiterste betaaldatum van de factuur is 30 dagen na de factuurdatum. CVA houdt zich het recht voor om rente en eventuele incassokosten in rekening te brengen op het bedrag dat meer dan 30 dagen onbetaald is gebleven. Bovendien is CVA gerechtigd om de uitvoering van alle diensten op te schorten totdat de achterstallige bedragen, inclusief rente en incassokosten, zijn betaald.

6. Uitvoeringscondities
Indien de cursus op locatie van de opdrachtgever wordt verzorgd, maakt CVA Informatica Opleidingen afspraken met de opdrachtgever over de voorwaarden waaraan de lokalen en computers moeten voldoen. Als op de cursusdagen blijkt dat deze voorwaarden niet zijn vervuld, kan de kwaliteit van de cursus niet worden gewaarborgd. CVA Informatica Opleidingen behoudt dan het recht voor de cursus niet te geven en de gemaakte kosten te factureren.

7. Cursusmateriaal
Op het bij de cursussen en instructies verstrekte lesmateriaal rust het copyright van CVA Informatica Opleidingen. Het is opdrachtgever niet toegestaan één en ander te kopiëren zonder voorafgaande toestemming, noch met behulp van dit materiaal intern dan wel extern cursussen te verzorgen.

8. Vertrouwelijkheid
CVA Informatica Opleidingen zal ten aanzien van het gebruik van de in de opdrachtrelatie verstrekte of ter kennis gekomen informatie alle zorgvuldigheid betrachten die redelijkerwijs kan worden gevraagd. Indien de opdrachtgever aangeeft dat informatie een vertrouwelijk karakter heeft, zal CVA Informatica Opleidingen deze ook als zodanig behandelen.

9. Examen
Voor cursussen die opleiden voor een erkend certificaat of diploma kan een examen worden afgelegd. Deelnemers moeten over voldoende kennis, inzicht en/of kunde beschikken om deel te kunnen nemen aan de cursus, toetsing vindt plaats door middel van een intake. Deelnemers moeten hebben deelgenomen aan alle trainingssessies om examen te kunnen doen. Deelnemers hebben voldoende progressie in kennis en inzicht getoond tijdens de trainingssessies, dit ter beoordeling door de docent. Deelnemers hebben de huiswerkopdrachten gemaakt (indien van toepassing). Deelnemers hebben minimaal één proefexamen met goed gevolg gemaakt, dit ter beoordeling door de docent.Mocht de deelnemer desondanks zakken voor een examen dan geldt de volgende procedure:

  1. De deelnemer vult na afloop van het examen waarvoor hij/zij is gezakt een evaluatieformulier in en geeft aan waarom hij/zij is gezakt.
  2. Er vindt overleg plaats met de cursist hoe het examen de volgende keer wél met goed gevolg kan worden afgelegd.
  3. Bij herexamen zullen alleen de daadwerkelijke examenkosten in rekening worden gebracht.

Kosteloze annulering van het examen is mogelijk tot 48 uur voor aanvang van het examen, bij annulering binnen 48 uur voor aanvang van het examen is het volledige bedrag verschuldigd.

10. Garantie
Voor alle cursussen van CVA geldt een 'niet goed, geld terug' garantie. Deze behelst dat wanneer de cursus gedurende de eerste cursusdag niet aan de verwachtingen van deelnemer voldoet, deze het recht heeft op volledige restitutie van het reeds betaalde bedrag binnen 7 werkdagen. Deelnemer verliest na een beroep op deze bepaling het recht tot verdere deelname.

Download hier de leveringsvoorwaarden als pdf.

Zekeringstraat 7A | 1014 BM Amsterdam | Telefoon: 020-5817766
IBAN-nummer: NL65 INGB 0003 3913 28  | KVK: 33168814